YARDIMCI ECZACILIK UYGULAMASI

(TİTCK 18.07.2018 tarih ve E133462 numaralı duyurusuna göre)

Bilindiği üzere;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un;

1. maddesi (Değişik 17/5/2012-6308/ 1 md.);

Eczacılık;

Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması;

İlacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi;

İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir.

Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır.

Eczacı; ilaç üretim tesisi, kozmetik imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmi ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.

2. maddesi;

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde Eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır.

A) Türk vatandaşı olmak;

B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olup da 3. madde gereğince ilini hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış olmak;

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmiş olmak;

D) Bu kanunun 4. maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak

5. maddesi;

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez. Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliği’nin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir.

35. maddesi (Değişik:14/5/2012-6308/7md.);

Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.

Geçici 3’üncü maddesi “(Ek:17/52012-6308/9 md.);

Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in;

4. maddesinin (v) bendi;

Yardımcı eczacı; “2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı” şeklinde tanımlanmıştır.

14. maddesi;

(1) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir.

(2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder.

16’ıncı maddesi (İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar);

(3) Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, İl Sağlık Müdürlüğü veya eczacı odası tarafından denetimlerde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışılan süre dikkate alınmaz.

(4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi halinde öncelik tanınır.

b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde bölge eczacı odasına başvurur. Eczacı odası müracaat sırasını dikkate almak suretiyle (c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.

c) Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği eczanelerin, yıllık satış hasılat durumları ile yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları kuruma ve ilgili eczacı odasına bildirilir. Kurumca belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması halinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı kullanılır.

ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı 30 gün içerisinde işe başlatır ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.

d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, İl sağlık Müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya 30 gün süre verilir.

e) Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı 30 gün süre ile askıya alınır.

(5) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olamamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.

hükümlerindedir.

Mevzuat hükümleri dikkate alındığında;

1- Eczacılık Fakültesi mezunu olup, okuma hakkını 01.01.2013 tarihinden sonra elde eden eczacılar serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdürlük yapmak istedikleri takdirde 1 (bir) yıl süreli yardımcı eczacılık görevlerini tamamlamış olmalıdırlar.

2- Aşağıda belirtilen hizmet yerlerinde geçirilen süreler yardımcı eczacılık için öngörülen 1 (bir) yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınacaktır;

a) Serbest eczanelerde mesul müdür sorumluluğunda yardımcı eczacı unvanıyla,

b) Serbest eczanelerde ikinci eczacı unvanıyla,

c) Kamuya ve özel sektöre ait hastane eczanelerinde eczacı unvanıyla,

d) Askerlik vazifesinin ifası esnasında hastane eczanelerinde eczacı unvanıyla

3- Yukarıda sayılan yerlerde farklı zamanlarda görev yapılması durumunda, yardımcı eczacılık için öngörülen 1 (bir) yıllık süre hesabında;

a) Serbest eczaneler ve özel hastane eczanelerinde çalışılan süreyi gösterir müdürlük kayıtları ve bu görevine ilişkin SGK hizmet dökümünde yer alan hizmet süreleri dikkate alınır. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapılmaksızın eczanede çalışılan süreler, il sağlık müdürlüğünün yapacağı denetimlerde yardımcı eczacının eczanede bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi imkanını ortadan kaldıracağından geçersiz sayılır.

b) Kamuya ait hastane eczaneleri ile askerlik hizmetinin yapıldığı hastane eczanelerinde çalışılan süre için ilgili kurumdan alınacak belge ve bu görevine ilişkin SGK hizmet dökümünde yer alan hizmet süreleri dikkate alınır.

c) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan serbest eczane ve hastane eczanesi denetimlerinde veya bölge eczacı odası tarafından gerçekleştirilen serbest eczane denetimlerinde yardımcı eczacının/ yardımcı eczacılığını tamamlamamış eczacının eczanede mazeretsiz 3 (üç) kez bulunmadığının tespiti halinde üçüncü tespit tarihine kadar geçen süreler çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.

4- Yardımcı eczacılığını serbest eczanelerde yapmak isteyen eczacılar, İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurularında diploma yerine mezuniyet belgesi ibraz edebilirler.

5- Yardımcı eczacılık yapmak üzere ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne eksiksiz başvuru yapan eczacıların talepleri kayıt altına alınır. Kurum tarafından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüklerinin kullanımına açılacak olan elektronik sisteme söz konusu kayıtlar işlenir. Yardımcı eczacılık süresini tamamlayan kişilere bu sistemden alınan çıktı eke konulmak suretiyle, yardımcı eczacılığını tamamladığına dair resmi yazı verilir.

6- Yardımcı eczacılar; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince eczane sahip ve mesul müdürünün 15 (on beş) güne kadar eczanesinden ayrılışlarında ifa edebilecekleri eczaneye nezaret görevini, diplomalarını müdürlüğe ibraz etmeden gerçekleştiremezler.

7- İkinci eczacı olarak çalıştırılan eczacıların çalıştığı süreler yardımcı eczacılık yapılması için gerekli süreden sayılır. İkinci eczacıların 6197 sayılı Kanun’un 1’inci ve 2’nci maddeleri hükümleri gereğince görevlerini ifa edebilecekleri göz önünde bulundurulduğunda; diploma ibraz etmeksizin kendilerine “ikinci eczacı belgesi” düzenlenemez. Yardımcı eczacılık süresini tamamlamamış ve ikinci eczacı olarak çalıştırılmak istenen eczacılara diploma ibraz etmeleri durumunda ikinci eczacı belgesi düzenlenir.

8- Kamu veya özel sektöre ait hastane eczanelerinde eczacı unvanıyla çalışan eczacılar, 6197 sayılı Kanun’un 1’inci ve 2’nci maddeleri gereğince diploma sahibi olarak eczacılık yapabileceklerinden yardımcı eczacılık süresini tamamlamamış eczacıların başvurularında diploma istenmesi esastır.

9- Askerlik hizmetini ifa ederken hastane eczanelerinde eczacı unvanıyla çalıştıkları süreyi belgeleyen eczacıların bu eczanelerde çalıştıkları süreler yardımcı eczacılık için gerekli sürelerden sayılır.

10- 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince; yardımcı eczacılığını tamamlaması gereken eczacının yardımcı eczacılık görevini yapacağı eczaneyi kendisinin bulmaması durumunda (ciro ve reçete kriterine tabi olsun ve olmasın); eczane sahibi tarafından yardımcı eczacı olarak çalıştırılmak isteyen eczacının dilekçesi alınır. Eczane sahibi bu dilekçe ile birlikte bölge eczacı odasına başvuruyu yapan kişiyi yardımcı eczacı olarak atadığını bildirir. Yardımcı eczacıya ilişkin bilgiler bölge eczacı odası tarafından ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu sayede kayıtların söz konusu yardımcı eczacı ve hizmet yaptığı eczaneye ait bilgilerin İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacı Odaları arasında tam bir eşgüdüm içerisinde tutulması sağlanır.

Bu doğrultuda; herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla; yardımcı eczacılık yapmak isteyen ve çalışmak istediği eczaneyi kendisi bulan eczacıların;

 1. İki adet vesikalık fotoğraf,
 1. Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını gösteren),
 2. Diplomanın / Mezuniyet belgesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
 3. Eczacılık yapmasına mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı (Adli Sicil Kaydı – e-devletten alınabilmektedir),
 4. Mesleki faaliyetlerini içerir özgeçmiş,
 5. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu,
 6. Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu,
 7. Yardımcı eczacının görev ve sorumluluklarını kabul ettiğine dair dilekçe,
 8. SSK – BAĞ-KUR – Emekli Sandığı Hizmet Dökümü (e-devletten alınabilmektedir),
 9. Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge,
 10. Eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı yazı,
 11. Eczacı odası kayıt belgesi.
 12. Eczane sahip ve mesul müdürünün yardımcı eczacıyı tayin dilekçesi.

ile birlikte önce ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde belgeler ile ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Samsun Eczacı Odası’na gönderilir.

Yardımcı Eczacı olarak görev almak isteyen eczacı ile yardımcı eczacıyı istihdam edecek olan eczacı Samsun Eczacı Odası’nda Yönetim Kurulu toplantısına katılırlar. Eczacı odasına kayıt işlemleri yapılarak gerekli tüm belgeler kontrol edilir. İşlem tamamlandıktan sonra hazırlanan evraklar bir üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde herhangi bir belge düzenlenmeksizin dosya kayıtlarının oluşturulması, TİTCK tarafından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüklerinin kullanımına açılacak olan elektronik sisteme söz konusu kayıtların işlenmesi işlemleri yapılır.

Yardımcı eczacılık süresini tamamlayan kişilere de bu sistemden alınan çıktı eke konulmak suretiyle, yardımcı eczacılığını tamamladığına dair resmi yazı verilir.

Yardımcı eczacılık sisteminin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlenmesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından TİTCK resmi internet sitesinden de yayımlanacak usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu işlemler gerçekleştirilecektir.

TİTCK Başkanlığının 18.07.2018 tarih ve E.133462 sayılı bu duyurusuyla;

 • “15.09.2017 tarih ve E.183346 sayılı yazı”,
 • “12.02.2018 tarihli ve E:28347sayılı yazı” ve
 • “06.04.2018 tarihli ve E.65400 sayılı yazı”ların iptal edildiği ve bu yazılara istinaden gerçekleştirilmiş işlemlerini geçerliliğini koruyacağı bildirilmiştir.

SAMSUN ECZACI ODASI