Değerli Meslektaşımız;

İşçi – İşveren ilişkisi ile ilgili olarak son zamanlarda odamıza iletilen soruları derleyerek oluşturduğumuz bilgilendirme yazımız ile özlük dosyasında bulunması gereken evraklar listesini, iş sözleşme örneğini ve personel izin talep formu örneğini bilgilerinize sunarız.

Bu belgelere her zaman odamız web sayfası / Üyelerimize özel / Dosyalar / Eczacı Rehberi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

ECZANEDE İŞÇİ – İŞVEREN İLİŞKİSİ VE YAPILMASI GEREKENLER

4857 sayılı yeni İŞ Kanunu ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de İşçi Özlük dosyasıdır.

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İş Veren , işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşverenler çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. İşçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, işveren veya işveren vekiline yasa gereği idari para cezası verilmektedir.

Personel özlük dosyaları çalışan personelin takibi açısından önem taşımaktadır.

Personelin sicilinin ortaya oluşturulması, görevlendirme ce ücretinin belirlenmesinde etkili olacaktır. Dosyada bulunan evrakların zamanla güncelleştirilmesi ile etkinlik daha da artacaktır.

İŞE GİRİŞTE İSTENEN VE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Personel özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılmamış, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtlar şeklinde genel ifadelere yer verilmiştir. Ancak yasal hükümler ve personel departmanı işlemleri göz önünde bulundurulduğunda bir özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla; bulunması gereken evraklar:

 1. Fotoğraf
 2. Sağlık Raporu
 3. İkametgâh Belgesi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Adli Sicil Kaydı
 6. Diploma fotokopisi ile işe girmeden önce ve sonra aldığı eğitim ve kurs sertifikaları
 7. Kan Grubu Kartı
 8. Evli Personelin evlilik cüzdan fotokopisi (Eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri)
 9. Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler
 10. Varsa daha önceki iş yerinden alınan çalışma belgesi
 11. İş başvuru formu, Referansları ve CV’si
 12. İş Kanunu gereği hizmet akdi
 13. Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor
 14. Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi ve sakatlık indiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı
 15. Sakat işçi, eski hükümlü işçi, terör mağduru işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı
 16. Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti
 17. Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı
 18. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluklar
 19. Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
 20. İşçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar, herhangi bir kanun, sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı
 21. Çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi (Form2) – (Mülki Amirliğe verilmek üzere)
 22. İşçi bildirim belgesi
 23. Personelle ilgili sicil, verim ve performans formu, görev izin belgeleri, her türlü bildirimler ve duyurular
 24. İşin gereklerine göre bir personel tarafından imzalanmış iş sözleşmesi bulunmalıdır.
Ek Dosyalar