24 mart 2013 tarihinde yayınlanan SUT’ TA
DİKKAT Edilmesi Gereken Maddeler:
24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.
Tebliğin 6.4 ve 6.5 maddeleri;
6.4-Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar
(1) 25/5/2007 tarihli ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine yapılmış olan atıflar, bu Tebliğin ilgili maddesine yapılmış sayılır.
6.5-Yürürlük
(1) SUT’un;
a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2.3(6) fıkrası 11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 2.5 ve 2.6 maddeleri, 4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,
ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,
d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri 1/1/2014 tarihinde,
e) Diğer hükümleri 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu gelişmeler üzerine SUT MEVZUAT Komisyonumuz 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 09:00’da toplanmış SUT’ taki değişiklileri ve odamıza iletilen soruları değerlendirmiştir.
Buna göre dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
1- YURT DIŞI SİGORTALI MÜRACAATLARI
ESKİ HALİ 3.1.3.A – Yabancı ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi” ne istinaden sağlanacaktır.
YENİ HALİ 1.7.1 - Yabancı ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi” ne istinaden sağlanacaktır. Ancak Almanya ile yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki kişiler için MEDULA sistemi üzerinden ayrıca provizyon alınacaktır. ( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
2- ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI
ESKİ HALİ 7.3.5 - Oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastalara 6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla, reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
YENİ HALİ 3.3.2 - Oral Antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 ayda en fazla 100 adet hesabıyla reçete edilmesi halinde bedeli kurumca karşılanır. ( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
3- AYAKTA TEDAVİLERDE REÇETELERİN DÜZENLENMESİ
ESKİ HALİ 6.1.1
(6) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, ihtisas yapmakta oldukları branşın uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir.
(7) SUT’ta belli bir uzman hekim tarafından reçete edileceği/rapor düzenleneceği belirtilmiş ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilir/rapor düzenlenebilir.
YENİ HALİ 4.1.1 –
(6) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, yalnızca ihtisas yapmakta oldukları branşın uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir.
(7) SUT’ta belli bir uzman hekim tarafından reçete edileceği/rapor düzenleneceği belirtilmiş ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilir/rapor düzenlenebilir. ( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
4- REÇETELERE YAZILABİLECEK İLAÇ MİKTARI
ESKİ HALİ 6.1.4.1 - Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.6 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.8 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir. Parenteral formlar ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir. Majistraller en fazla 10 günlük tedavi dozunda reçetelendirilebilecek olup, bu durum ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilecektir.
YENİ HALİ 4.1.4.1 – İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir. ( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
ESKİ HALİ 6.1.4.5 –
Sağlık raporu aranmaksızın;
a) Menopozda ve/veya disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar, SUT ve eki listelerdeki özel düzenlemeler hariç olmak üzere, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından en fazla üç aylık tedavi dozunda,
b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozda, (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir.
YENİ HALİ 4.1.4.5 - Hastanın tedavisinde ilk defa reçete dilecek ilaçlar ( raporlu olsa dahi ) kullanım dozuna göre, 1 ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal ve parenteral formları, serumlar,enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları ve majistral ilaçlar için bu fıkra ilk seferde en fazla 1 aylık doz olarak uygulanır.( Yürürlük tarihi 24/03/2013)
5- ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASI
ESKİ HALİ 6.1.5.3 - Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;
a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenecek reçeteler,
b) Majistral ilaçlara ait reçeteler,
c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için yazılan reçeteler,
d) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından;
1- Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,
2- Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,
3- İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 nci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,
4- Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler.
5- Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.
YENİ HALİ 4.1.5.3 -Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;
a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenecek reçeteler,
b) Majistral ilaçlara ait reçeteler, alerji aşıları reçeteleri
c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için yazılan reçeteler,
ç) SUT’ un 1.7.2 fıkrasının b ve c bendlerinde tanımlanan ve medula hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
d) Acilde düzenlenen reçeteler
e) Aile Hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler ( bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.)
f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler
g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, iş yeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzurvelerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler ( resmi ve özel sağlık kuruluşlarının medula hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.) ( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
6- ENJEKTABL ALERJİ AŞILARININ KULLANIM İLKELERİ
ESKİ HALİ 6.2.3.7 - Arı venom alerjisi; arı venom aşıları, immünoloji ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçete edilir.
YENİ HALİ 4.2.3.7 - Arı venom alerjisinde kullanılan arı venom aşıları; alerji, immünoloji, immünoloji ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçete edilir. ( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
7 –LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARIN KULLANIM İLKELERİ
ESKİ HALİ 6.2.28.B- Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin)
(1) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda;
(2) Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 3 aylık statin tedavisine rağmen trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olduğu durumlarda;
(3) Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
YENİ HALİ 4.2.28.B - Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin)
(1) Statin dışındaki lipid düşürücüilaçlar;
(a) Trigliserid düzeyinin 500mg/dl’nin üstünde olduğu durumlarda veya
(b) Trigliserid düzeyinin 200mg/dl’nin üstünde olan; diabetes mellitus, akut koroner sendrum, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. ( 3 aylık statin tedavisine rağmen koşulu çıkarılmıştır )( Yürürlük tarihi 01/05/2013 )
SORU VE CEVAPLAR 2
Ayrıca seo@samsuneczaciodasi.org.tr ‘ ye ileteceğiniz sorular her ay sonu SUT ve Mevzuat komisyonumuz tarafından SGK yetkililerine sorulacağını ve web sayfamızda yayınlanacağını daha önce duyurmuştuk. Buna göre daha önce düzenlediğimiz soru ve cevaplar bölümüne ek olarak aşağıdaki sorular odamıza iletilmiştir.
S1- Kronik hepatit ilaçların verilmesindeki kuralları madde madde açıklayabilirmisiniz?
C1- 4.2.13.A- Kronik Hepatit B tedavisi
(1) İlk tedaviye başlamak için; HBV DNA seviyesi: 10.000 (104) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalar, bu durumun belirtildiği rapor ve eki tetkik sonuçlarına (HBV DNA sonucu ve karaciğer biyopsi raporu) göre;
a) Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI≥6 veya fibrozis≥2,
b) 2-18 yaş grubu hastalarda; ALT normalin üst sınırının 2 katından daha yüksek ve karaciğer biyopsisinde HAI≥4 veya fibrozis ≥ 2,
olan hastaların tedavisine interferonlar veya pegile interferonlar veya oral antiviraller ile başlanabilir.
(2) Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon, ayda 120 milyon üniteyi geçemez.
(3) Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 katını geçen, HBeAg negatif olan ve HBV DNA ≤ 107 kopya/ml olan hastalar ile HBeAg pozitif olan ve HBV DNA ≤ 109 olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir.
(4) 2-18 yaş grubu hastalarda tedaviye lamivudin yada interferonlar ile başlanabilir. Çocuklarda İnterferon tedavi süresi 24 haftadır. Bu grup hastalarda 24 haftalık tedavinin bitiminden en az 1 yıl sonra bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tarif edilen koşulları yeniden taşıyan hastalara en fazla 24 haftalık ikinci bir İnterferon tedavisi daha verilebilir.
(5) Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye;
a) HBV DNA ≤ 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg lamivudin veya 600 mg telbivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir.
b) HBV DNA >107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml)olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir.
c) Çocuk hastalardan, HBV DNA seviyesi: 10.000 (104 ) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda lamivudin tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir.
(6) Erişkin hastalar oral antiviral tedavi altındayken;
a) Oral antiviral tedavisi alan hastalarda negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Başka bir antiviralden lamivudine geçişte ve entekavir veya adefovir tedavisinden tenofovir tedavisine geçişte bu koşullar aranmaz. Lamivudin veya telbivudin tedavisinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. Ancak bu tedavilerin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) altında ise başka bir oral antiviral ajana geçilemez veya eklenemez.
b) Tenofovir veya adefovir veya entekavir ile tedavi alan hastalarda birinci yılın sonunda halen “HBV DNA pozitif” olması durumunda başka bir oral antiviral eklenebilir.
c) Oral antiviral değişimi ya da tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir.
(7) Oral antiviral tedavinin sonlandırılması
a)Her yenilenen raporda tek başına HBsAg pozitifliği veya HBsAg negatifliği ile birlikte Anti-HBs negatifliği raporda belirtilmelidir.
b) Oral antiviral tedavi, HBsAg negatif hastalarda Anti- HBs pozitifleştikten sonra en fazla 12 ay daha sürdürülür.
(8) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, başlama kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun olduğu yeni raporda belirtilir.
S2- Serumlar yatan ve ayakta hastalarda kaç günlük ödenir?
C2- Serumlar yatan hastada 5 gün, ayakta hastalarda 30 güne kadar ödenir.
S3- A ilacından raporsuz olarak 4-5 kutu ilaç reçete edildiğinde reçeteyi karşılarken nelere dikkat etmeliyiz?
C3- Prospektüs endikasyonunun reçetede olup olmadığına ve yine ilacın prospektüsünde kullanım süresi ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığına dikkat edilmelidir.
S4- Sevelamer kullanımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?
C4- 4.2.9.B – Sevelamer ve alüminyum klorür hidroksit kullanım ilkeleri
(1) Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda:
a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya
b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya
c) Hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan veya
ç) Kt/V değeri 1.4'ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan, hastalarda tedaviye başlanır.
(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki durumlardan sevelamer veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
(3) Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu belirtilir. Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir. Fosfor düzeyi 3.5mg/dl'nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir.
(4) Fosfor düzeyinin 3.5mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir.
S5- A ilacından son iki ay içerisinde kullanmış olan hastaya, içeriğinde 28 tb bulunan ilaçları üç aylık olarak 4 kutu verebilir miyiz yoksa 3 kutuya mı düşürmemiz gerekir?
C5- 3 kutu 3 aylık tedaviye yetmediğinden 4. Kutuyu da verebiliriz.
S6- Sistem bazı ilaçları raporu olmaksızın 3-4 aylık verebiliyor. Bu ilaçlar için reçete açıklamalar kısmında “3 aylık tedavi” gibi bir açıklama yazılması gerekir mi?
C6- Hayır böyle bir açıklamaya gerek yoktur.
S7- Kortikosteroit içeren spreylerin ödenmesinde alerjik rinit teşhisi aranıyor mu?
C7- Nazal kortikosteroit preparatları ; mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde 2-5 yaş grubu hastalarda ( 2 ve 5 yaş gurubu dahil ), yalnızca çocuk sağlığı ve hastalıkları, alerji, klinik immünoloji veya KBB hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilir. Bunun dışında herhangi bir kısıtlama yoktur. (SUT Madde 4.2.24.Ç)
S8- Raporsuz olarak bir kutudan fazla verilen ilaçlarda ilgili endikasyon aranıyor mu?
C8- Prospektüs endikasyonunun reçetede olup olmadığına ve yine ilacın prospektüsünde kullanım süresi ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığına dikkat edilmelidir.
NOT: seo@samsuneczaciodasi.org.tr ‘ ye ileteceğiniz sorular her ay sonu SUT ve Mevzuat komisyonumuz tarafından SGK yetkililerine sorulacak ve web sayfamızda yayınlanacaktır.
Saygılarımızla
SAMSUN ECZACI ODASI